…!مرحبا

Jemaa El-Fnaa plaza (Marrakech, Morocco)

!جرازيلا هذه الليلة ، وأنا هنا… تحية حارة للجميع

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *